Warning: Use of undefined constant nazwa - assumed 'nazwa' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 25

Warning: Use of undefined constant nazwa - assumed 'nazwa' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 25
Ubezpieczenia OC Szczecin Sedina Broker

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC pokryje koszty roszczeń wynikłe wskutek Twojej działalności.

Ustawa wyróżnia ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Na ubezpieczenia majątkowe składają się ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisy odpowiedzialności cywilnej nabierają coraz większego znaczenia. Jest to m.in efekt wzrostu świadomości społeczeństwa w tym także firm na temat możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Wpływ na to ma także - powiązana ze zwiększoną świadomością społeczną - zmieniająca się praktyka orzecznictwa sądowego, w której pojawiają się wyroki o zasądzeniu wysokich kwot odszkodowań.

Generalnie w polskim systemie prawnym wyróżnia się :

I. Odpowiedzialność deliktową - jest to odpowiedzialność cywilna (deliktowa) opisana w  art. 415 Kodeksu Cywilnego z którego wynika, że  kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Kodeks cywilny przewiduje trzy zasady odpowiedzialności deliktowej:

- odpowiedzialność na zasadzie winy - wina to umyślne lub nieumyślne działanie naruszające prawa innych osób. Poszkodowany składając roszczenie wobec sprawcy wykazuje jego winę w przyczynie szkody. Jeśli nie ma winy - nie ma odpowiedzialności.

- odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - jest to szersza zasada odpowiedzialności. Poszkodowany składając roszczenie nie musi wykazywać winy sprawcy. Wystarczy, że szkoda wydarzyła się i miało to miejsce w jednej z niżej wymienionych sytuacji :

 • szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej - rodzi odpowiedzialność  pracodawcy za szkody spowodowane przez zatrudnionego
 • katastrofa budowlana - odpowiedzialność ponosi właściciel budynku
 • szkoda powstała na  skutek upadku przedmiotów (płynów) z pomieszczenia – odpowiada ten, kto zajmuje pomieszczenie
 • odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (np. elektrowni wiatrowej)
 • odpowiedzialność samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji (np. właściciel pojazdu).

Od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka są wyjątki: gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej (katastrofy naturalne, wojna, zamieszki), wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej, za którą nie ponosimy odpowiedzialności. W takich sytuacjach odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie występuje.

- odpowiedzialność na zasadzie słuszności – najczęściej dotyczy odpowiedzialności właściciela zwierzęcia za szkody przez nie wyrządzone.


II. Odpowiedzialność kontraktowa - odpowiedzialność cywilna kontraktowa pojawia się wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (czyli kontraktu).  Opisana jest w art. 471 kodeksu cywilnego z którego wynika, że  dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Powstanie odpowiedzialności cywilnej  kontraktowej warunkowane jest zaistnieniem związku przyczynowego między działaniem lub zaniechaniem zobowiązanego a wystąpieniem szkody.


Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Do uznania odpowiedzialności cywilnej i konieczności naprawienia szkody spełnione muszą być łącznie  następujące warunki :

 • Szkoda musi mieć wymiar materialny – np. uszkodzenie ciała, zniszczone mienie, poniesione koszty,
 • Szkoda musi być wynikiem zdarzenia, które zgodnie z kodeksem cywilnym kwalifikuje się jako czyn niedozwolony,
 • Między zdarzeniem a szkodą musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy,

i dodatkowo :

 • Jeśli odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie winy, trzeba udowodnić winę osoby odpowiedzialnej za szkodę.


Naprawienie szkody może nastąpić w dwojaki sposób :

 • przywrócenie rzeczy do stanu sprzed wyrządzenia szkody – np. naprawienie uszkodzonego mienia,
 • zapłatę sumy pieniężnej wyrównującej szkodę.


Komu powierzyć przygotowanie polisy OC ?

Sytuacji w których może powstać zobowiązanie naprawienia szkody jest bez liku. Firmy wykupują polisy OC chcąc zabezpieczyć się przed potencjalnymi kosztami szkód spowodowanymi swoją działalnością, powstałymi wskutek błędów, rażącego niedbalstwa  pracowników, podwykonawców czy też powstałymi wskutek wadliwości produktów lub niewłaściwie wykonanej usługi.

Ze względu na kryterium dobrowolności można podzielić ubezpieczenia OC na :

 - obowiązkowe - zakres polisy i sumy gwarancyjne są jednolite i takie same u wszystkich Ubezpieczycieli, ustalane zazwyczaj w drodze rozporządzenia ministra lub innym rodzajem przepisów urzędowych. Wybór oferty jest prosty. Opiera się przede wszystkim na porównaniu cen. Dobrze jest wziąć pod uwagę wiarygodność i sprawność Ubezpieczyciela przy likwidacji szkód.  Jeśli nie mamy czasu by pozyskiwać oferty z różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych - poszukiwanie najlepszej oferty można powierzyć brokerowi.

 - dobrowolne - zakres polis jest ustalany indywidualnie. W praktyce indywidualnie ustalane zakresy polis OC, najlepiej dopasowane do  ich działalności mają Klienci obsługiwani przez brokerów. Przy czym istotne jest doświadczenie i wiedza brokera przygotowującego zakres polisy. Ogólne warunki ubezpieczeń OC poszczególnych Ubezpieczycieli zawierają wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  a dodatkowo zazwyczaj znacząco między sobą się różnią, co wpływa na poziom ochrony Klienta.

Proces dobierania i porównywania ofert polis OC jest przez to skomplikowany - dlatego najlepiej powierzyć go fachowcom.


Warning: Use of undefined constant MYSQLI_FETCH_ARRAYLL - assumed 'MYSQLI_FETCH_ARRAYLL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /oferta.php on line 40

Zaufali nam

 • MARK_SPEDITION
 • Spedrapid
 • PRD
 • SKSM
 • 1: BIC_ELECTRIC
 • Wineland
 • 2: Bono
 • Termoogranika
 • 3: Borga
 • 4: CAP
 • Selfa
 • 5: CSV sp. z o.o.
 • 6: Fosfan
 • 7: Gryfskand
 • 8: HKL
 • 9: Kamil
 • Puccini
 • 9A: Marbud
 • 9B: Mazur
 • 9C: Met-instal
 • Tomaszewicz
 • 9D: Milex
 • 9E: Netmarine
 • STR
 • SOLVECO
Sprawdź nasze referencje

copyright 2017 Sedina Broker