Polityka prywatności

1.       Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Sedina Broker Sp. z o.o. zwany dalej Administratorem lub Brokerem. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zebrane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej www.sedinabroker.pl, w tym zapisywane w plikach cookies na zasadach opisanych poniżej.

2.       Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów analitycznych lub nawiązania kontaktu w razie skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez użytkownika w celu nawiązania z nim kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów Brokera (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci administrowania stroną internetową, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności Strony i jej prawidłowego działania, a także zapewnienia jej bezpieczeństwa.

3.       Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, karcie pamięci telefonu lub innego urządzenia). Są to informacje, które mogą być odczytane przez system Admiratora przy każdorazowym połączeniu się urządzenia Użytkownika. Dostarczają one danych statystycznych o ruchach Użytkownika ruchach i korzystaniu z poszczególnych stron serwisu.

4.       Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

5.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

6.       Strona gromadzi zapytania HTTP kierowane do serwera Strony na podstawie analizy logów dostępowych. Do gromadzonych informacji mogą zostać zaliczone np.: adres IP Użytkownika odwiedzającego Stronę, nazwa stacji Użytkownika, nazwa urządzenia końcowego, data i czas systemowy rejestracji i odwiedzin, informacje o błędach, jakie wystąpiły.

7.       Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Brokera.

8.       Automatyczny formularz kontaktowy gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika takie jak: imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail jak również firma.

9.       Dane osobowe Użytkowników pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane w bazie danych chronionych środkami technicznymi zapewnionymi przez Administratora. Dostęp do bazy mają jedynie pracownicy, posiadający upoważnienia nadane przez Administratora danych.

10.    Broker podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

11.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, zaś te pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

12.    Polityka przetwarzania danych osobowych dostępna jest w zakładce „Polityka RODO”.

13.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14.    Realizacja powyższych praw Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres szczecin@sedinabroker.pl.

15.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sedina Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kwiatkowskiego1/17, KRS 291362, nr zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego numer 1510/08,  kontakt: szczecin@sedinabroker.pl.

2.      Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem zleconych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych, a także wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w tym negocjowania ich warunków z zakładami ubezpieczeń, pozyskiwania informacji o szkodliwości i zaistniałych zdarzeniach ubezpieczeniowych oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, także uczestniczenia w sprawach o odszkodowanie, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, a także realizacji niezbędnych, prawnie uzasadnionych interesów.

3.      Pozyskanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług opisanych w pkt 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przez czas niezbędny do prawidłowego zarządzania i wykonywania umów ubezpieczenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – do momentu jej cofnięcia.

5.      Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.

6.      Administrator przekaże Państwa dane osobowe podmiotom trzecim takim jak: zakłady ubezpieczeń w celu właściwego wykonania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim z którymi współpracuje Administrator takimi jak np. kancelaria prawna w celu udzielenia Państwu pomocy prawnej w razie konieczności uczestniczenia w sprawach o odszkodowanie, a także podmiotom z sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

7.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Przysługuje Państwu prawo do bycia „zapomnianym”, czyli do wymazania swoich danych z bazy Administratora, pod warunkiem, że nie ma uzasadnionych powodów do ich dalszego przechowywania.

9.      W celu skorzystania przez Państwa z uprawnień określonych w pkt 7 i 8, należy zgłosić odpowiednie żądanie Administratorowi na adres podany w pkt 1.

copyright 2017 Sedina Broker